ОТВОРЕНА ПОКАНА НАСЛЕДСТВО II: НАПРАВЛЕНИЕ ФЕСТИВАЛИ И ТВОРЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

Фондация „Пловдив 2019“ обявява отворена покана за проекти, която цели осигуряването на устойчиво наследство на инициативата Европейска столица на културата и развитие на интензивната културна програма. Основен приоритет на отворената покана е продължаване и разширяване на създадени партньорства, развиване и изява на творческия потенциал на културните организации от Пловдив и страната, утвърждаване на Пловдив като активен културен център.

Настоящата отворена покана е валидна за реализация на проекти на територията на град Пловдив през 2021 и 2022 г. и е насочена към културни организации, независими куратори и артисти от България и чужбина. Предложения могат да изпращат както кандидати, които са имали вече селекциониран и осъществен проект през отворени покани в основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 в периода 2017 – 2020 г. и които целят надграждане и устойчивост на реализираните проекти и партньорства, така и нови партньори, които досега не са имали одобрено предложение за програмата на Пловдив ЕСК 2019 и които с идеите си целят реализация на целите на инициативата ЕСК.

Поканата е насочена към предложения за събития и фестивали, които да се реализират на територията на град Пловдив, представящи: визуални изкуства, театър, танц, музика, литература, кино, фотография, изкуство в публично пространство, дигитални изкуства, дизайн и архитектура, образование и развитие на капацитет, занаяти и творчески индустрии.

ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ В ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
Категория 1: Фестивали и големи събития

Кандидатстване за финансиране до 200 000,00 лв. /за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 50 % от общата стойност на проекта/.

Категория 2: Малки проекти

Кандидатстване за финансиране до 10 000,00 лв. /за кандидати, които участват със собствен принос от минимум 30 % от общата стойност на проекта/.

Основно изискване към всички кандидати е изготвянето на реалистичен бюджет, който отговаря на мащаба и дейностите, предвидени в проектните предложения.

Проектните предложения могат да предвиждат събития и периодични издания на фестивалите за една от двете години – 2021 или 2022 г.

ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЛЕДВА ДА СА СЪОБРАЗЕНИ С:

 • Критериите и философията на проекта Пловдив – Европейска столица на културата, като по възможност надграждат фестивали и събития, реализирани като част от основната програма на Пловдив – ЕСК 2019 /за детайли тук/;
 • Спецификите на Пловдив като развит и международно признат културен и туристически център;
 • Културата, представите и нагласите на общностите и групите, които са включени като участници и публика;
 • Изискването за устойчивост на проекта и принос към развитието на местната културна сцена;
 • Действащото българско законодателство.

ОБЩИ УСЛОВИЯ, ГРАФИК НА КОНКУРСА И ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:

 • Общ бюджет на Фондация „Пловдив 2019“ за настоящата отворената покана: 1 000 000,00 лв. Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да не разпределя пълния бюджет при недостатъчен брой проекти или при липса на убедителни кандидатури.
 • По Категория 2 за малки проекти се предвижда разпределяне на не повече от 30% от общия бюджет на настоящата отворена покана в размер на до 300 000 лв.
 • Период на кандидатстване: от 18 януари до 15 март 2021 г.
 • Период за реализация на проектите: от 30 април 2021 г. до 30 ноември 2022 г.
 • Фондация „Пловдив 2019“ определя максимална субсидия на проект по категория 1 до 200 000,00 лв.
 • Задължително условие е всеки от кандидатите по отворената покана да участва със собствен принос, както следва:
  За Категория 1: най-малко 50% от общата стойност на проекта.
  За Категория 2: най-малко 30% от общата стойност на проекта.

Като за собствено финансиране се приема, както финансов принос под формата на парична сума, която се предоставя за целите на проекта, така и нефинансов принос с ресурси на организацията или на трети страни, договорени от нея. Максималният допустим нефинансов принос е в размер на до 20% от сумата на собствения принос. Нефинансовият принос се подчинява на следните условия: 1. Включва предоставени земя, недвижимо имущество, оборудване и/или материали, изследователски или професионални дейности или безплатен, доброволен труд и др. за целите на проекта 2. Ако се осигурява от трета страна (напр. държавна институция, бизнес, др.), която не е партньор по проекта, този принос следва да се представи като нефинансов принос, осигурен съответно от партньорите, които ще ги използват за изпълнение на проектните дейности (напр. самолетни билети, нощувки, рекламни площи и пакети, храна, консумативи, печатни материали и др.). 3. В случай, че се осигурява земя и недвижимо имущество, стойността се сертифицира от независим оценител или съответната официално оторизирана институция; 4. В случай на безплатен доброволен труд, стойността на този труд се определя в съответствие с изразходваното време и стандартното заплащане за съответния вид труд. Остойностеният, нефинансовият принос по бюджета се отбелязва на ниво кандидатстване във формуляра.

 • Фондация “Пловдив 2019” няма да подкрепя финансово проекти, които са финансирани през културния календар на град Пловдив за 2021 и 2022 г. и други финансиращи програми на Община Пловдив, както и проекти, спечелили финансиране по първата отворена покана „Наследство“ или по отворена покана „Наследство II – Направление „Творческият Пловдив“.
 • Поканата НЕ покрива разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, ремонти и административни разходи /като наем на офис-помещение, консумативи, издръжка на офиса, кетъринг, административен ръководител и счетоводител по проект и пр./.
 • Поканата НЕ покрива разходи за лихви върху кредити, такси по обслужване на дългове и неустойки за забавени плащания, разходи за такси, загуби от обмен на валута, подлежащо на възстановяване ДДС, разходи, които се покриват от други източници, глоби и неустойки за съдебни процеси, разходи, възникнали вследствие на промяна, която не е съгласувана предварително писмено с фондация „Пловдив 2019“.
 • Фондация „Пловдив 2019“ си запазва правото да редуцира сумите на исканата финансова подкрепа, ако те са неоснователни или се считат за прекомерни или са несъвместими предвид финансовия лимит на отворената покана. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на бюджета, кандидатът е необходимо в упоменат срок, след публичното оповестяване на класирането, писмено да потвърди дали приема условията на финансирането и да внесе актуализиран бюджет и график.
 • Финансовата подкрепа от фондация „Пловдив 2019“, по тази покана, се изплаща на принципа:

Категория 1 – 30% авансово заплащане /с подписване на Запис на заповед от страна на кандидатстващата организация/; едно междинно плащане, на базата на междинен отчет и, като сумата от авансовото и междинното плащане не следва да надвишава 80% от общата сума на финансирането; и финално плащане, след отчитането на проекта, което следва да е не по-малко от 20% от общата сума на финансирането.

Категория 2 – 70% авансово заплащане /с подписване на Запис на заповед от страна на кандидатстващата организация/ и 30% – след отчитането на проекта.

Подробните условия и задължения на партньорството с Фондация “Пловдив 2019” се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и Фондацията, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране. Договорите за изпълнение на проекта ще бъдат сключвани след изтичането на упоменатия срок за потвърждение и след утвърждение на техническа комисия от страна на фондация “Пловдив 2019” за допустимостта на разходите в актуализираните формуляри.
Изменение на договора, включително на приложенията към него се прави в писмена форма. В случай че е необходима „несъществена промяна“ на договора, бенефициентът уведомява с писмо фондация „Пловдив 2019“. След писмено съгласуване от страна на фондацията промяната може да бъде извършена. Уведомителното писмо следва да съдържа ясна обосновка относно обстоятелствата, налагащи изменението. За „несъществена промяна“ на договора се счита промяна на мястото на изпълнение на дейностите при обективни и непредвидени обстоятелства; обосновано увеличаване на количествените показатели по заложените дейности, без това да води до промяна на обхвата на публики, целевите групи и бюджета на проекта; увеличаване или намаляване на разходите по бюджетни пера в размер на общо до 10% от стойността на проекта, но не повече от 50 000 лв., без това да води до увеличаване на общия размер на отпусната безвъзмездна финансова помощ по проекта. Всички други случаи, извън посочените, се считат за „съществена промяна“. Във всички случаи на „съществена промяна“ на договора, тя се извършва чрез сключване на допълнително споразумение (анекс) към договора по взаимно съгласи ена двете страни.
Допустимо е една и съща организация или лице да участват само с един проект. При подаване на повече от едно предложения ще се разглежда само постъпилото първо по време. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но отворената покана не допуска дублиране на дейности при финансирането.
Разходи по осъществяването на проекти, одобрени по настоящата отворена покана, могат да бъдат извършвани само след датата на сключване на договор между фондацията и одобрения кандидат.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 • Български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние или заверена актуална справка от агенцията по вписванията, съгласно закона в държавата, в която са учредени.
 • Български и/или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии и или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени).
 • Кооперации по Закона за кооперациите.
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.
 • Държавни културни институти и други юридически лица, създадени с акт на държавен орган /университети, училища и пр./.

НЯМАТ ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ЛИЦА, КОИТО:

 • са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност.
  се намират в ликвидация.
 • имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.
 • са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани.
 • са служители във Фондация „Пловдив 2019“ или членове на управленски органи към Фондация „Пловдив 2019”.
  * Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

Пълният пакет с документи по отворената покана може да намерите ТУК