Стартира отворена покана за нови проекти в „Капана – квартал на творческите индустрии“ с фокус френска култура.

От 1-ви август до 29 септември 2017г. може да кандидатствате с проект по отворена покана, посветена на „Капана- квартал на творческите индустрии“. Конкурсът, организиран от Фондация „Пловдив 2019“, в партньорство с Френски институт България е насочен към финансиране на събития и намеси в градска среда в квартал Капана с фокус върху френската култура.

Целта на отворената покана е в периода от ноември 2017г. до май 2018г. в квартал Капана да се реализират артистични намеси в публичното пространство, които включват инсталации, скулптури, функционален и декоративен дизайн в градска среда. Фокусът върху френската култура включва още възможности за реализиране на акции и пърформанси, изложби, танц, театър, музика, литература, кино, градско градинарство и гастрономия. Общият бюджет на поканата е 35 000лв., като не се определя минимална или максимална субсидия за проект, за да се даде възможност на участниците да представят своите идеи и концепции възможно най- реалистично. Пълното описание на поканата, насоките и документите и формулярите за кандидатстване, може да изтеглите ТУК на Български език и ТУК на английски език.

Събитието във Facebook може да намерите ТУК.

Отворената покана е четвърта поред насочена към проекта „Капана- квартал на творческите индустрии“. Инициативата цели да поддържа и развива потенциала на квартал Капана като място за изследване, иновации и експеримент в областта на културните и творчески индустрии и културния мениджмънт. Проектът е част от клъстера „Градски мечти“ на платформата „Трансформиране“ в програмата на Пловдив Европейска столица на културата 2019 и е посветен на дългосрочни и устойчиви намеси в градска среда, преосмисляне и промяна на изоставени и забравени пространства и префункционализирането им за целите на културата. Чрез серията от мерки, подпомагащи артистичните инициативи и предприемачество на територията на Капана, Фондация „Пловдив 2019“ цели да го затвърди и развива като първия квартал на творческите индустрии в страната. Трите последователни фази на проекта, от 2014 година досега, дадоха възможност на творците и креативните им подходи да търсят и намират своето естествено място в квартала. Поредната стъпка цели развиването на още една страна от потенциала на квартала в измерението на европейската култура и вдъхновение и да привлече и нови творци и публики. Проектът е част от концепцията за квартал Капана като място за творчество и забавление – Kapana Creative Playground.

#kapanacall #kapanacallfrance #ECoC #Plovdiv2019 #Plovdiv #together #заедно

Пълен текст на отворената покана:

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ
„КАПАНА- КВАРТАЛ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ“
НАПРАВЛЕНИЕ: „КАПАНА: СЪБИТИЯ И НАМЕСИ В ГРАДСКА СРЕДА“
ФОКУС: ФРЕНСКА КУЛТУРА

Фондация „Пловдив 2019“, в партньорство с Френски институт България, обявяват отворена покана по проект „Капана- квартал на творческите индустрии“. Конкурсът е за финансиране на събития и намеси в градска среда в квартал Капана с фокус върху френската култура.

Конкурсът е насочен към реализацията на проекти, вдъхновени и посветени на френската култура:

 • Артистични намеси в публично пространство, които включват инсталации /вкл. звукови и светлинни/, скулптури, обекти, прожекции;
 • Функционален и декоративен дизайн в градска среда с пространствено изявяване и идентифициране на квартала;
 • Акции и пърформанси, изложби, танц, театър, музика, литература, кино;
 • Градско градинарство и гастрономия;

Проектните предложения трябва да са съобразени с:

 • Спецификите, статута, историята и съвременния живот на квартала;
 • Целите на проекта за развитие на Капана като място за културни и творчески дейности;
 • Даденостите на конкретната локация, за която са предназначени;
 • Публиката, към която са адресирани, като брой и целеви групи;
 • Наредбата за обществения ред и сигурност;
 • Наредбата за провеждане на търговска дейност;

Оценката на проектните предложения ще се извършва на базата на следните критерии:

 • Висока художествена стойност на проекта/събитието
 • Ясно изразена връзка с френската култура*
 • Принос за реализацията на целите на проекта „Капана- квартал на творческите индустрии“
 • Принос за развитието и облагородяването на градската среда
 • Принос за привличане и развитие на нови публики
 • Включване на граждани и жители на квартала в реализацията на проекта

*Фокусът „Френска култура”, не задължава партньорството с творец от френски произход, но това носи допълнителни точки при оценката на проекта.

Общ бюджет по конкурса: 35 000 лв.

Краен срок за кандидатстване: 29 септември 2017г.

Срок за реализация на одобрените проекти: ноември 2017г.- май 2018г.

Фондация „Пловдив 2019“ и Френски институт България не определят максимална субсидия на проект, като по този начин оставят възможността на журито да прецени, колко и какви проекти и намеси да подкрепи. Основно изискване към кандидатите е сумата, за която кандидатстват, да не надвишава 70% от общия бюджет на проекта им. Собственият принос на кандидата може да бъде и нефинансов. Размерът на помощта се разпределя и решава по усмотрение на журито и в зависимост от бюджета и мащаба на съответния проект. Отворената покана покрива разходи за: продукция (материали и консумативи), хонорари, наем на техника, пътни. Поканата НЕ покрива разходи за придобиване на трайни материални активи, трайни ремонти и административни разходи /като наем на помещение, консумативи, издръжка на офиса и пр./. В случаите, когато журито класира проект, но направи редукция на определени разходи по дейности, предвидени в бюджета, водещи до промяна на структурата му, кандидатът е необходимо в едноседмичен срок след публичното оповестяване на класирането писмено да потвърди, дали ще реализира проекта, съобразно новите финансови условия и да входира в деловодството на Фондация „Пловдив 2019“ актуализиран бюджет. Проекти и събития, подкрепени от културния календар на Община Пловдив, нямат право да кандидатстват за финнасиране по условията, посочени в този регламент. Допустимо е една и съща организация или лице да участват с повече от един проект. Допустими са повече от едно партньорство по всеки от проектите, но отворената покана не допуска дублиране на дейности при финансирането. Подробните условия и задължения на партньорството се регламентират с договор, подписан между спечелилия участник и Фондация „Пловдив 2019“, на база българското законодателство и в съответствие с извършеното от журито класиране.

I. Кой може да кандидатства?
 • Български и/или чуждестранни пълнолетни физически лица, занаятчии или упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен регистър в държавата, в която са установени)
 • Български и/или чуждестранни юридически лица. Българските юридически лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното състояние съгласно закона в държавата, в която са учредени;
 • Кооперации по Закона за кооперациите;
 • Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които:

 • Са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 • Се намират в ликвидация;
 • Имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • Са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако са реабилитирани;
 • Не са изпълнили условията по предходно финансиране на проекти от Общинска фондация „Пловдив 2019“ и от Френски институт България.
 • Са в трудовоправни отношения с ОФ „Пловдив 2019“ или Френски институт България или са членове на управленски органи към ОФ „Пловдив 2019“.

Изпълнението на горните изисквания се удостоверява и с декларация, която е съставна част от документите за кандидатстване.

II. Необходими документи за кандидатстване:
 1. Попълнен формуляр за участие (по образец)*
 2. Автобиография /творческо портфолио/ на кандидата, респ. на представляващия юридическото лице-кандидат*
 3. Удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация- юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване в Регистър БУЛСТАТ /или аналогичен регистър в държавата, в която са установени/*
 4. Декларация за участие и достоверност на информацията (по образец)*
 5. Декларация за авторство на проекта (по образец)*
 6. Писма за потвърждение на партньорства с други организации (при наличие)
 7. Графични и видео материали, представящи проекта- визуализации, снимки и др. (при наличие)

Документите, отбелязани с „*“ са задължителни. Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани.

Препоръчва се, формулярът за участие и творческото портфолио да бъдат подавани и на английски и на български езици.

III. Технически изисквания
 1. Всички документи, трябва да се предадат като текстови и таблични файлове, съгласно образците. Документите, които са обвързани с подпис на кандидата, се прилагат задължително и сканирани с положения подпис.
 2. Тема на писмото трябва да бъде: Конкурс Капана: <ИМЕ НА ПРОЕКТА>. В текста на писмото трябва да присъства следната информация: името на кандидатстващата организацията и името на проекта.
 3. Максималната допустима големина на пакета документи е 10 MB. При по-голяма големина на файловете, кандидатурата следва да се предаде чрез платформа за споделяне на файлове.
 4. Допустимите формати файлове са: doc, docx, xls, xlsx, pdf; за допълнителни аудио-визуални материали: jpg, jpeg, mov, avi, mp3, wav. Всички останали формати няма да бъдат разглеждани!
 5. Всяко проектно предложение на една организация или физическо лице трябва да бъде изпратено в отделно писмо.
 6. Пълният пакет документи се изпращат до 17:00 ч. на 29-ти септември 2017 г., само по електронен път, на адрес kapana@plovdiv2019.eu
IV. Жури
 • Пиер Гийме- културно аташе, Френски институт България
 • Камен Калев- независим експерт

Камен Калев е български режисьор, продуцент и сценарист. Изучава операторско майсторство в НАТФИЗ, след което продължава образованието си по режисура във френската Национална академия за киноизкуство „Фемис“ в Париж. Със своите първи филми той взима участие във филмовите фестивали в Сараево, Берлин, Ню Йорк, Стокхолм, Кан и други. Дебютният му филм „Източни пиеси“ (2009) e първият български филм, който участва във филмовите награди в Кан от 1990г. насам, както и печели наградата за най- добър филм и най- добър режисьор на 22-ят международен филмов фестивал в Токио.

 • Арх. Любо Георгиев- независим експерт

Любо Георгиев е архитект, съчетаващ проектантски, академичен и обществено-ангажиран опит. Учи архитектура в IUAV (Венеция, Италия) и TU Delft (Делфт, Холандия). Любо е работил и живял в Шотландия, Италия, Холандия и Китай. Автор е на няколко статии и е участвал като лектор в различни конференции в Европа. Има богат опит като проектант и ръководител на мулти- дисциплинарни екипи. Между 2014 и 2016 е директор на ONE ARCHITECTURE WEEK в Пловдив, а в момента е ръководител на екипа, координиращ съставянето на Визията за дългосрочно развитие на София.

 • д-р Светлана Куюмджиева- артистичен директор фондация „Пловдив 2019“
 • Гина Кафеджиян- мениджър проекти и събития фондация „Пловдив 2019“

ЗА ПРОЕКТА

Проектът цели да поддържа и развива потенциала на квартал Капана като като място за изследване, иновации и експеримент в областта на културните и творчески индустрии и културния мениджмънт. Проектът е част от клъстера „Градски мечти“ на платформата „Трансформиране” в програмата на Пловдив Европейска столица на културата 2019 и е посветен на дългосрочни и устойчиви намеси в градска среда, преосмисляне и промяна на изоставени и забравени пространства и префункционализирането им за целите на културата. Чрез серията от мерки, подпомагащи артистичните инициативи и предприемачество на територията на Капана, Фондация „Пловдив 2019” цели да го затвърди и развива като първия квартал на творческите индустрии в страната. Трите последователни фази на проекта, от 2014 година досега, дадоха възможност на творците и креативните им подходи да търсят и намират своето естествено място в квартала. Поредната стъпка цели развиването на още една страна от потенциала на квартала в измерението на европейската култура и вдъхновение и да привлече и нови творци и публики.


ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ


 

 

Say Something